0){ list($catsn_Show)=mysql_fetch_row($rs); } } //有傳第一層分類序號進來的情形 else{ //防止亂傳參數,判斷所傳之第一層分類的序號是否正確 $sql = "select * from $data_worksCat1 where aCatSn='$catsn'"; $rs = mysql_query($sql,$link); $nT = mysql_num_rows($rs); if($nT< 1){ header("location:show-room-list.php"); exit; } list($catsn,$order,$CatName1)=mysql_fetch_row($rs); //沒有傳第二層分類序號進來的情形 B---------if/else if($catsn2==""){ //判斷第一層分類底下是否有產品資料 $sql = "select aCatSn2 from $data_worksCat where aCatSn2='$catsn'"; $rs = mysql_query($sql,$link); $nT_CAT = mysql_num_rows($rs); //第一層分類底下有資料的情形 C---------if/else if($nT_CAT >0){ list($catsn_Show)=mysql_fetch_row($rs); } //第一層分類底下沒有資料的情形,就抓取第一層分類的序號當成要顯示的序號 C---------if/else else{ $catsn_Show=$catsn; } } //有傳第二層分類序號進來的情形 B---------if/else else{ $sql = "select * from $data_worksCat2 where aCatSn2='$catsn2'"; $rs = mysql_query($sql,$link); list($catsn_Show,$catsnSSS,$order,$CatNameB)=mysql_fetch_row($rs); if($catsn_Show=="") $catsn_Show=$catsn; } } ?> 桃園室內設計│高雄室內設計-華納室內設計有限公司